گروه معارف- اخبارآموزشی
تبریک انتصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

استاد گرامی جناب آقای دکتر حمید کریمی انتخاب جنابعالی را به عنوان مدیرگروه فرهنگ دومعارف اسلامی تبریک عرض نموده توفیق و سربلندی برای شمااز درگاه مهربان هستی مسالت می نماییم .« استادان وکارکنان گروه فرهنگ ومعارف اسلامی»

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=25.7735.30882.fa
برگشت به اصل مطلب